تبلیغات
|-| Mehran Modiri |-| - سیمین دانشور از هنر مهران مدیری می گوید

|-| Mehran Modiri |-|

سیمین دانشور از هنر مهران مدیری می گوید
دوشنبه 21 فروردین 1385

آینه ها- شماره بیستم-خبر:

سیمین دانشور

در میانه اندوه و سختی ها اگر مادر دل داری مان ندهد ، که لب مان را به خنده خواهد گشود ؟!
برای مهربانو سیمین دانشور زنگ می زنم تا بپرسم دوست دارد کدام داستانش را اسماعیل سلامی برای بخش چهره های ادبی مجله ترجمه کند .
 مهربانو می گوید " اسطقس " .
می پرسم چرا صدایش خسته است .
مهربانو از پیری می گوید و پائی که درد می کند .
 می گویم دوست دارم صدای خنده اش را بشنوم .
 ادای خنده را در می آورد .
می گویم دلم باز نشد . آن وقت است که از شب های برره می گوید و از هنر مهران مدیری که هر شب تماشاگرش است. البته به زمان پخشش معترض است و می گوید نامنظم است . آن وقت دو لطیفه با لهجه برره ئی برایم تعریف می کند و هر دو از ته دل
می خندیم !
لبانش همواره پر خنده باد !
نوشته شده توسط الهه در دوشنبه 21 فروردین 1385 و ساعت 02:04 ق.ظ